Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy zatrieďuje budovu do energetickej triedy.

Energetická certifikácia budov sa vykonáva podľa Zákona č.555/2005, novely č. 300/2012 Z.z. a vykonávacej vyhlášky MVaRR č. 364/2012 Zb. doplnenou vyhláškou č. 324/2016 Zb.

Povinnosť certifikácie vzniká pre novostavby, významne obnovované budovy, budovy na predaj a prenájom. Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Som odborne spôsobilá osoba na certifikáciu pre miesta spotreby energie vykurovanie a príprava teplej vody. Moje registračné číslo je 081*2*2008.

Súčasne ako autorizovaný inžinier vykonávam projektové energetické hodnotenie na stavebné povolenie - energetický posudok stavby.