Energetický audit

veľkého podniku alebo spoločnosti

Mojím cieľom je vypracovať pri každom energetickom audite pre klienta optimálny návrh opatrení na racionálne využívanie energie, stanovenie potenciálu úspor, ekonomické a environmentálne hodnotenie úspory energie.

Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky. Prvý termín na splenie si tejto povinnosti je 5.12.2015.

Veľký podnik má minimálne 250 zamestnancov alebo minimálny obrat veľkej spoločnosti je 50 miliónov eúr ročne alebo ročná súvaha spoločnosti je minimálne 43 miliónov eúr.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité pri energetickoma audite do vykonania ďalšieho energetického auditu.

Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu.

Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkon eenergetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.