Energetický audit a energetický cerfitikát

aký je medzi nimi rozdiel?

Energetický audit

Vo výpočte sa vychádza zo skutočnej fakturovanej alebo nameranej spotreby energie za posledné 4 roky. Do spotreby elektrickej energie sa započítava nielen osvetlenie budovy, ale spotreba všetkých elektrospotrebičov v budove, od počítačov cez rýchlovarné konvice až po tie najväčšie stroje, ktoré poháňajú elektromotory . Do spotreby tepla alebo paliva je zahrnutá nielen spotreba na vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj pre technologické spotrebiče, napríklad plynové pece. Zdroj tepla, ktorý slúži pre vykurovanie a prípravu TV môže slúžiť aj na sušenie, ohrev tekutín používaných vo výrobe (technologické roztoky a podobne).

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy je teoretická potreba energie v budove na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, prípadne nútené vetranie a klimatizáciu, ak sú v budove inštalované. Táto teoretická potreba energie na vykurovanie vychádza z rovnakých klimatických podmienok pre všetky budovy bez ohľadu na skutočné klimatické podmienky v lokalite, kde je budova umiestnená.

Z pohľadu legislatívy

Energetický certifikát sa spracuje podľa zákona č. 555/2005 Zb.z. v znení neskorších predpisov zákon 300/2012 Z.z. Posledná vydaná vykonávacia vyhláška vydaná Ministerstvom výstavby k tomuto zákonu je č. 364/2012 Z.z. Energetický audit sa vykonáva v súčasnosti podľa zákona č. 321/2014 Z.z., ktorý je účinný od 5.12.2014. Dovtedy sa energetické audity vykonávali podľa zákona o energetickej efektívnosti č. 476/2008 Z.z. a vykonávacej vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 429/2009 Z.z.